În cazul utilizatorilor site-ului:

Noi colectăm date personale despre utilizatorii siteului prin intermediul cookieurilor, inclusiv date de localizare, istoricul de navigare pe web site-ul nostru și preferințele utilizatorilor. Pentru mai multe informații despre modul în care folosim cookie-urile, vă recomandăm să consultați secțiunea Politica de cookies.

Accesează politica cookies

Notă de informare privind prelucrarea și  protecția datelor cu caracter personal

Rolul prezentei notificări este de a explica modul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt utilizate și scopul în care acestea sunt folosite. Vă rugăm să citiți această notificare cu atenție.

SC Vitreum SRL, SC Vitreum Medical SRL, SC Vitreum Chirurgical SRL, SC Oculist SRL, SC Optilev SRL prin intermediul departamentului Servicii Clienți și al personalului medical, Clinica Vitreum prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal: nume și prenume, sex, data și locul nașterii, telefon/fax, email, profesie, loc de muncă, cod numeric personal, date privind starea de sănătate prin mijloace manuale/automatizate, destinate mijlocirii serviciilor de sănătate.

 • Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, SC Vitreum SRL, SC Vitreum Medical SRL, SC Vitreum Chirurgical SRL, SC Oculist SRL, SC Optilev SRL au obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este evidența electronică a pacienților clinicii, necesară pentru efectuarea rapidă a programărilor la consulturi ulterioare (scurtarea timpului de așteptare la telefon sau în fața operatorului, atunci când programarea se face personal la Recepție) și pentru ușoara urmărire a antecedentelor medicale ale pacienților.

Nu sunteți obligat(ă) să furnizați datele. Însă aceste date sunt necesare pentru scopurile de mai sus. Refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea efectuării programării solicitate și, ca urmare imposibilitatea de a vă oferi serviciile pentru care vă adresați companiei oftalmologice Vitreum și ale companiilor asociate.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și nu sunt comunicate altor persoane.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la secretariatul Clinicii Vitreum. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției. Datele dumneavoastră nu vor fi transferate altui operator.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil, telefonic la 0740231559 sau pe adresa contact@vitreum.ro

Observație

* Orice persoană are dreptul de a se opune, din motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc.
* Orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit și fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale.

GDPR – Regulamentul General privind Protecția Datelor

Începând cu 25 Mai 2018 Regulamentul 2016/679/UE privind protecția datelor cu caracter personal (General Data Protection Regulation – GDPR) intră în vigoare. Regulamentul are ca scop crearea unui cadru legislativ unic European care să protejeze persoanele fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si sa reglementeze circulația acestora.

Compania Vitreum și companiile asociate enumerate mai sus se aliniază prevederilor GDPR. În acest scop, am trecut prin etape importante de analiză internă și externă, urmate de masuri legale, operaționale si tehnice, toate cu scopul unic de conformare la cerințele GDPR.

După cum știți deja, prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în scop legal și contractual, și numai în măsura în care a-ți fost de acord, în scop de comunicare directa și marketing (adică pentru a te informa despre programări, produsele și serviciile noastre, campanii publicitare).

Temeiul prelucrării datelor dumneavoastră este dat de prevederile legale aplicabile si/sau de o bază contractuală. Pentru a furniza serviciile contractate, precum și pentru a îndeplini obligațiile legale comunicăm datele dumneavoastră către autorități publice, operatori, împuterniciți sau terți.

O etapă importantă de consolidare a parteneriatului cu tine este semnarea unui    Consimțământul de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal, care, începând cu 25 Mai 2018, mergând la Recepția companiilor Vitreum. Acesta reprezintă formalizarea opțiunilor tale de pană acum și succed prevederilor și/sau acordurilor formulate în baza legii 667 si atinge termeni, definiții si aspecte specifice GDPR.

Poți citi mai multe detalii despre prelucrarea datelor personale de către compania Vitreum și ale companiilor asociate.

Datele personale prelucrate:

 • nume și prenume;
 • adresa;
 • număr telefon;
 • adresa de e-mail;
 • cod numeric personal;
 • profesia;
 • date privind sănătatea,

Scopul prelucrării :

Situațiile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal sunt următoarele:

(I)Pentru realizarea obiectului contractului de prestări servicii medicale/ pentru prestarea de servicii medicale;

(ii) în legătură cu gestionarea contractelor de prestări servicii medicale/ gestionare serviciilor medicale prestate ;

(iii) în legătură cu o obligație legală a companiei Vitreum și ale companiilor asociate rezultată din lege sau ordin al unei autorități publice.

(iv)  efectuarea de analize statistice;

(v)  evaluări ale anumitor aspecte personale referitoare la sănătatea pacientului.

III. Temeiul juridic al prelucrării :

În procesul de recrutare și pe perioada executării contractelor de muncă, temeiul juridic este cel prevăzut de:

 • 6 alin. 1 lit. b) din GDPR, respectiv „prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract”;
 • 6 alin. 1 lit. c) din GDPR, respectiv „prelucrarea este necesară in vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului” ;
 • interesul legitim al companiei Vitreum și ale companiilor asociate cu respectarea dispozițiilor art. 5 din GDPR.
 • Destinatari și categorii de destinatari

Pentru a desfășura activitățile medicale, cât și în îndeplinirea obligațiilor legale, SC Vitreum SRL comunica aceste date către:

 • SC Vitreum Medical SRL, SC Vitreum Chirurgical SRL, SC Oculist SRL, SC Optilev SRL Pentru servicii paraclinice, datele din actele de identitate si date medicale  pot fi transferate către furnizorii noștri de servicii medicale specializate (sub contractori), prin intermediul unor sisteme electronice de comunicație securizate
 • autorități publice ;
 • La solicitarea expresa: autoritatea judecătorească, autorități publice centrale si locale, politie, notari.

V. Durata prelucrării:

Prelucrarea este pe durata derulării contractului de prestări servicii medicale. Datele personale vor fi păstrate atât timp cat este necesar pentru scopurile menționate  mai sus sau perioada de timp prevăzută de dispozițiile legale în domeniul sănătății,  intre 10 si 50 de ani în acord cu nomenclatorul arhivistic aplicabil la nivelul companiei Vitreum.

Locul prelucrării datelor cu caracter personal:

Datele sunt colectate, utilizate și stocate în România la sediul sau punctele de lucru, SC Vitreum SRL, SC Vitreum Medical SRL, SC Vitreum Chirurgical SRL, SC Oculist SRL, SC Optilev SRL;

Date de contact responsabil cu protecția datelor: contact@vitreum.ro;

VII. Drepturile Beneficiarilor

Dreptul de acces;

Dreptul de acces vă permite să obțineți din partea noastră o confirmare a faptului că se prelucrează sau nu date personale care vă privesc și ce astfel de date prelucrăm.

Dreptul la rectificare;

Acesta presupune dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete care vă privesc sau completarea acestora, atunci când acestea sunt incomplete, fără întârzieri nejustificate din partea noastră.

Dreptul la ștergerea datelor ;

Acesta presupune dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate. Dreptul de a solicita ștergerea datelor va fi aplicabil în anumite circumstanțe, precum ar fi :

 • când datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate,
 • datele d-voastră au fost prelucrate ilegal;

Dreptul la restricționarea prelucrării;

Acesta presupune dreptul de a solicita și de a obține restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, în anumite circumstanțe, precum:

 • atunci când dumneavoastră contestați exactitatea datelor, pe perioada ce ne-ar permite verificarea exactității acelor date,
 • datele d-voastră au fost prelucrate ilegal, iar d-voastră vă opuneți ștergerii acestora, solicitând restricționarea utilizării lor.

Dreptul la opoziție;

Acesta presupune că în orice moment, aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor cu caracter personal în anumite circumstanțe, precum :

 • atunci când prelucrarea a fost efectuata in interesul nostru legitim sau
 • Când prelucrarea are drept scop marketingul direct, inclusiv creării de profiluri pe bază respectivelor dispoziții;

Prin acest document Vitreum își asumă pe deplin rolul ce decurge din GDPR.